IT (ไอที) คืออะไร

0 Comments
IT คืออะไร

               IT (ไอที) เป็นตัวย่อของตัวอักษรภาษาอังกฤษจากตัว I (ไอ) ที่ย่อมาจาก Information และตัว T (ที) ที่ย่อมาจาก Technology รวมกันจึงเกิดเป็นคำว่า Information Technology ในภาษาอังกฤษ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศในภาษาไทยนั่นเอง IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน               ในยุคปัจจุบันที่ได้มีการพัฒนาสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างรวดเร็ว และอำนวยให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้คนที่พักอาศัยบนโลกใบนี้มากยิ่งขึ้น การนำเอาข้อมูลที่รวบรวมจากสิ่งที่เกิดขึ้น ข้อเท็จจริงต่างๆ ผนวกรวมกับความรู้มาผ่านกระบวนการในระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วย 5 ส่วนคือ 1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงอุกปรณ์อิเล็ดทรอนิกส์ที่สำคัญอย่างเช่น คอมพิวเตอร์นั่นเอง 2.ซอฟท์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือที่เรียกกันอย่างง่ายๆว่า โปรแกรม (Program) ซึ่งใช้เป็นตัวป้อนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานในลักษณะที่ต้องการ 3.ยูเซอร์ (User) คือ กลุ่มผู้คนหรือคนที่ใช้งาน 4.ข้อมูล (Data) คือข้อมูลในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือตัวอักษร ภาพ หรือวัตถุต่างๆเพื่อประมวลผลเข้าด้วยกัน เป็นต้น โดยข้อมูลที่จะเกิดประโยชน์มากที่สุดคือข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจริงๆ 5.ขั้นตอน(Procedure) หมายถึง […]